bilde visit helgeland
Foto: Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Innspill fra Ranaregionen Næringsforening, Nasjonal Transportplan 2025-2036

2023-04-27
Innspill fra Ranaregionen Næringsforening til Nordland Fylkeskommune om Nasjonal Transportplan 2025-2036

Ranaregionen Næringsforening representerer over 400 bedrifter i en region i stor vekst. På Helgeland er det store, grønne industrietableringer, planlagt vekst i havbruk og et stort potensiale i reiselivsbransjen. Regjeringen har lagt føringer om at eksport og industri skal være viktige hensyn i arbeidet med NTP. Tiltak på det statlige og fylkeskommunale transportnettet på Helgeland vil støtte opp om regjeringens «Veikart for grønt industriløft», Norges batteristrategi, og mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Det er derfor en betydelig svakhet at den forventede veksten på Helgeland, spesielt i eksportrettet industri, ikke er tatt hensyn til i transportetatenes utredningsoppdrag.

I tillegg til egne innspill, støtter Ranaregionen Næringsforening opp om Indre Helgeland Regionråd og NHO Nordland sine innspill til Nordland Fylkeskommunes innspill til NTP. 

1. Kraftig satsing på fylkesveier som er viktige for næringslivet («kyst til marked»).
 • FV 810 Bustneslia, medfinansieringsordning til fylkesveier må inn i NTP 2025-2036
Begrunnelse
Det er et behov for å ruste opp det fylkeskommune transportnettet for å unngå alvorlige flaskehalser for næringsutvikling. Utbedring av FV810 Bustneslia er nødvendig for å lykkes med kyst-til-marked tilgang, og sikre transportbehovet til havbrukssektoren.  

2. Prioritering av transporttiltak for Freyr Battery og Mo Industripark
 • Overordnet transportutredning, primært KVU for E6 og transportsystemet i Mo i Rana.
 • Iverksette et samarbeid for å etablere gode adkomster mellom E6 og FREYRs fabrikker i Mo Industripark.
 • Følge opp det statlige farledstiltaket fra gjeldende NTP slik at Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS kan starte bygging av ny dypvannskai.
 • Legge til rette for etableringen av sidespor fra Nordlandsbanen til Mo Industripark
Begrunnelse
Det er behov for samferdselsinvesteringer både til lands og til havs for å støtte opp under utviklingen av den nye, grønne batteri-industrien i Norge.  Bygging av FREYRs Giga Arctic er i gang. Etableringen av battericellefabrikker vil kunne gi en betydelig næringsutvikling og befolkningsvekst. Det er behov for tiltak på det overordnede veinettet, bedre adkomster fra E6 og nye løsninger for grønn mobilitet.  

Det er positivt at Kystverket prioriterer farledsutbedring i første del av planperioden. Det blir viktig å sikre videre god fremdrift på bygging av ny dypvannskai.  

3. Satsing på reiselivet, flyplass og turistveier
 • Ny flyplass i Mo i Rana må bygges ut med 2400 meter rullebane.
 • Tilrettelegge veinettet, båtsamband og togtilbud i regionen for vekst i reiselivsnæringen.
 • Flere avganger på FOT-rutene til og fra Mo i Rana
Begrunnelse
Ny flyplass i Mo i Rana med lang rullebane vil være svært viktig for næringslivet og ikke minst for å utløse potensialet i reiselivet på Helgeland. Også etter ny flyplass er i drift vil det være viktig å sikre FOT-ruteavganger som er i tråd med næringslivets behov.  

4. Tiltak på jernbanen
 • Stor satsing på gods på bane, spesielt nord-sør korridoren inkludert Nordlandsbanen. 
 • Innføre effektpakke for Nordlandsbanen i første del av planperioden. 
 • Styrking av Helgeland som helhetlig arbeidsmarkedsregion gjennom etablering av Helgelandspendel mellom Trofors og Rana.  
Begrunnelse
Det er stor vekst på gods på Nordlandsbanen. Transportsektoren har lyktes med å få mye gods fra vei og over på jernbane. Næringslivet forventer et togtilbud som vil bli skalert opp i tråd med veksten som kommer. 

Helgelandspendelen bør etableres for å knytte regionen sammen som én arbeidsmarkedsregion. Dette vil øke Helgelands attraktivitet, tilrettelegge for de store grønne industrietableringene, og gi positive effekter for befolkning og næringsliv.  

5. Styrke transportveiene øst-vest i Norden  
 • Opprusting av E12 og RV73 (Hattfjelldal-Sverige)
Begrunnelse
Grønne industrietableringer, spesielt innenfor batteri, gir et potensiale for å utvikle et nordisk batteribelte fra Nordland, via Västerbotten, til Österbotten. NATO-utvidelse og det endrede sikkerhetspolitiske klimaet gir også et behov for økt investering i øst-vest korridorer i Norden. 
Samferdsel
facebook

Siste nytt