rust
Foto fra Rust Vinbar / Espen Mills, Visit Helgeland

Høringssvar - alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028

2024-04-11
Ranaregionen Næringsforening har sendt sitt høringssvar til Rana kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 2024-2028. Nedenfor kan du lese høringssvaret i sin helhet.
Ranaregionen Næringsforening takker for muligheten til å gi høringssvar på alkoholpolitisk handlingsplan. Utelivs- og serveringsbransjen er svært viktig for at kommunen skal være attraktiv og at folk skal trives. Vi har mange medlemmer i utelivsbransjen, og har i dialog med medlemsbedriftene våre sammenfattet de innspillene som er viktige for denne bransjen.
 
Næringsforeningen sine innspill har som overordnet mål å styrke arbeidet for et trygt og trivelig uteliv i kommunen, samt digitalisering og forenkling som vil være ressursbesparende både for bransjen og kommunen. Det vil også gi mulighet til å konsentrere ressurser på viktig, forebyggende arbeid.
 
Automatisk fornyelse av skjenkebevilling
 
Skjenkebevilling er et «være eller ikke være» for serveringsbransjen. Oslo kommune har innførte i 2019 automatisk fornying av skjenkebevilling.
 
NHO Reiseliv har jobbet med denne saken lenge. Offentlige myndigheter bruker store summer på å forvalte fire-årsregelen. De påpeker at en forutsetning for automatisk fornying er at bedriften ikke har hatt avvik tidligere, og at en positiv effekt er at midlene som frigjøres kan brukes til grundigere oppfølging av useriøse aktører. I Rana kommune er det også mye fokus på forebyggende innsats, og en automatisk fornyelse vil også kunne frigjøre ressurser til å jobbe enda mer forebyggende.

Kommuner som har innført eller vurderer å innføre automatisk fornyelse av skjenkebevilling:
•    Oslo / innført
•    Bergen / skal innføres
•    Nes /  innført
•    Sarpsborg / innført (alle som fornyes blir også kontrollert ila perioden).
•    Stavanger / innført nylig
•    Gjøvik /til behandling nå
•    Vennesla / innført   
•    Nordre Follo / innført

Som daværende byråd for næring og eierskap i Oslo, Marthe Scharning Lund, sa til Dagsavisen i 2019, - At vi tvinger absolutt alle 1600 som får skjenke øl i Oslo til å kjempe for sin eksistens hvert fjerde år vil jeg ikke bruke tid på lengre.
 
En slik ordning vil være et svært positiv tiltak for næringen, og bidra til at Rana blir en enda mer næringsvennlig kommune.
 
Næringsforeningens innspill:
 
•    Det bør inn i alkoholpolitisk handlingsplan at Rana kommune skal vurdere innføring av automatisk fornying av skjenkebevilling i løpet av perioden.  

Aldersgrense ved servering av alkoholholdig drikk gruppe 3
 
I kommunedirektørens innstilling står det foreslått:

«Dersom skjenkestedet skal servere alkoholholdig drikk gruppe 3 kan kun personer som er over 20 år oppholde seg i skjenkelokalet.... Dette gjelder for konsepter som nattklubber, barer, puber o.l.»
 
Næringsforeningen har forståelse for formålet bak dette forslaget. Samtidig kan dette forslaget gi potensielt utilsiktede negative konsekvenser for næringen. I stedet for å hindre alle puber, nattkluber, barer som selger alkoholholdig drikk gruppe 3 å ha gjester under 20, oppfordrer heller næringsforeningen til at utesteder kan, i tråd med nasjonalt alkohollovgivning, sørge for tilstrekkelig kontroll, skjenkesoner, og lignende.

Det bør i tillegg spesifiseres at dette gjelder gjester, og ikke personale. Det blir en stor utfordring hvis det ikke er mulig å ha ansatte under 20 år på jobb når det serveres alkoholholdig drikk gruppe 3.

Næringsforeningens innspill:
 
•    I stedet for å innføre én regel for alle barer, nattklubber og puber, om at ingen under 20 år vil kunne oppholde seg i skjenkelokaler hvis det serveres alkoholholdig drikk gruppe 3, bør andre tiltak vurderes for å sikre et trygt og trivelig uteliv.  
•    Hvis vedtaket allikevel skulle stå slik kommunedirektøren foreslår, er det viktig å presisere at det kun vil gjelde for gjester.

Trivelig uteliv
 
Næringen deler kommunens målsetting om et trygt og trivelig uteliv i byen. Det er positivt at kommunen tar initiativ til Trivelig uteliv som en møteplass for serveringsbransjen, kommune og politi. Dette er en bransje med små marginer og med lange arbeidsdager, og det bør derfor tilrettelegges for fleksible og digitale løsninger på møteplasser og kurs.
 
Næringsforeningens innspill:
 
•    Det bør åpnes for digital deltakelse i Trivelig Utelivsmøtene.  

Kurs om ansvarlig vertskap
Det er positivt at kommunen tar initiativ til kompetansepåfyll i form av kurs om ansvarlig vertskap. I saksframlegget nevnes muligheten for å gjennomføre dette som e-læringskurs. Det er næringsforeningen svært positive til. Andre kommuner har også åpnet for at ansvarlig vertskapskurs kan tas som e-læringskurs (som for eksempel Halden og Oslo). E-læringskurset kan også da enkelt tilbys til alle ansatte i bransjen som jobber med skjenking og alkohol som et kompetansefremmende tiltak.
 
Næringsforeningens innspill:
 
•    Det bør inn i alkoholpolitisk handlingsplan at kurs om ansvarlig vertskap også skal tilbys som e-læringskurs.
Rammevilkår
facebook

Siste nytt