banner RNF

Høringsinnspill planstrategi og planprogram Rana kommune

2024-01-16
Høringsinnspill – planprogram for revisjon av Kommuneplan 2017-2027, Rana kommune

Ranaregionen Næringsforening viser til høring for planprogrammet for revisjon av Kommuneplan 2017-2027, og sender herved våre innspill.
 
Medvirkning
Næringsforeningen er positiv til en bred og effektiv høringsprosess. Vi vil gjerne bli involvert og samarbeide med kommunen i å invitere inn til arbeidsmøter med næringslivet, for å sikre at bredden i næringslivet blir hørt.
 
Plan- og styringssystemet
Det er positivt at kommunen legger opp til dynamisk planlegging- vurdering av planbehov og fokus på sektorovergripende planer og strategier. Sammen med en tydeligere kobling mellom bærekraftsmål og handlingsdel, budsjett og virksomhetsplaner, vil dette forhåpentligvis bidra til å styrke koordineringen internt i kommunen, og gi løpende mulighet til å tilpasse ressurser til der det er mest behov.
 
Næringsareal
Et viktig hensyn å ivareta er tilstrekkelig med tilgjengelige næringsarealer, også i fremtiden. Kommunestyret vedtok den 28. mars 2023:

1.     Kommunestyret vil understreke at tilstrekkelig med næringsareal i kommunen, er en viktig forutsetning for å sikre veksten både for eksisterende og nye virksomheter i Rana.
2.    Kommunestyret forutsetter at næringsarealstrategien i denne saken, herunder oversikten over mulige næringsareal, inngår som et delbidrag til revisjon av kommuneplanens arealdel.
3.    Kommunestyret ber om at det tas nødvendige grep for å etablere to nye kommunale næringsareal:
•    Flyplassveien inn mot Mo i Rana Lufthavn Fagerlia
•    Flyplassarealet ved dagens Mo i Rana Lufthavn Røssvoll
4.    Kommunestyret ber rådmannen innlede dialog med grunneierne i disse to aktuelle flyplassområdene.


Næringsforeningen savner et svar på hvordan dette vedtaket og behovet for nye næringsarealer skal følges opp i planstrategien, hvis søknaden om frikommuneordningen ikke blir innvilget.

Kommunedelplan for byutvikling og kommuneplanens arealdel, sone Mo og omegn 2013-2023
Næringsforeningen er positive til at kommunedelplan for byutvikling er under rullering, og oppfordrer kommunen til å ha som mål at ny denne planen blir ferdigstilt i løpet av 2024. Vi har tidligere spilt inn at kommunen må planlegge for fortetting og vekst, spesielt i sentrum. Dette er i tråd med nasjonale føringer om klima, natur og miljø for framtida. Vi ser fram til den nye kommunedelplanen, og håper den imøtekommer næringslivets anbefaling om en helhetlig plan for byggehøyder og krav til kvaliteter i bykjernen. I tillegg har vi tidligere spilt inn mindre krav til parkeringsplasser, spesielt i bykjernen og eksempelvis kombinert med bildeling, og muligheten til å se på friområder og utearealer i større området, i stedet for å kun se på uteområder tilknyttet enkelte bygg.
 
I vurdering av planbehovet står det at behovet for rullering av kommunedelplan for Mo og omegn er sterkt redusert på grunn av kommunedelplan for byutvikling. Mulighetsstudiene for Havmannaksen som ble utarbeidet av to arkitektfirmaer i 2023 etterspør en mer helhetlig sentrumsplan. Prosessen med utarbeidelse av ny kommunedelplan for byutvikling bør derfor sees i sammenheng med kommuneplanens arealdel, sone Mo og omegn, og det bør vurderes hvorvidt rullering av denne planen kan bygge opp under målene i kommunedelplan for byutvikling.
 
Rekruttering og tilflytting
Næringsforeningen kjenner seg igjen i at rekruttering av arbeidskraft er en felles utfordring på tvers av bransjer i vår region. I tillegg til de punktene som er listet i utfordringsbildet, er det flere hinder for rekruttering:
•    Mange tilflyttere vil ønske å leie bolig ved ankomst. For få leieboliger er derfor også en utfordring for rekruttering og tilflytting
•    Barnehageopptaket og åpningstider er en generell utfordring for næringslivet, da mange opplever å måtte være ufrivillig lenge borte fra jobb på grunn av mangel på barnehageplass. Dette er også en rekrutteringsutfordring.
 
Initiativene som har blitt satt i gang med vekstmobiliseringsprosjektet og ringvirkningene av disse har hatt merkbar positiv effekt på det digitale omdømmet til Rana, bedret mottaksapparatet for tilflyttere og samlet næringslivet for å få et mer attraktivt, tilgjengelig og internasjonalt arbeidsmarked i regionen. Her kan kommunen også gå foran med å lyse ut og ansette ikke-norsk språklige der det er mulig. Etableringen av et internasjonalt skoletilbud på grunnskolenivå vil også bidra positivt til vår evne til å rekruttere og beholde kompetanse. Det er derfor viktig at kommune og næringsliv sammen videreutvikler initiativer for å rigge kommunen for vekst og tilflytting.

 
Rammevilkår
facebook

Siste nytt