workshop
Gode diskusjoner under workshop-runden. Foto: Lisa Ditlefsen / Mye i Media

Første møte i samarbeidsforum for byutvikling

2024-04-17
Tirsdag 16. april inviterte Rana kommune og næringsforeningen til første samarbeidsforumsmøte om byutvikling. Målet med forumet er å bidra til engasjement, samarbeid og felles prosjekter mellom kommune og næringsliv. Forumsmøtene vil ta opp dagsaktuelle og relevante prosesser og prosjekter, og bidra til aktiv medvirkning om byutvikling i Mo i Rana. Tema for første møte var kommunedelplan for byutvikling.

 
Daglig leder i næringsforeningen Ingvild Skogvold og ordfører Geir Waage åpnet ønsket velkommen og snakket om viktigheten av samarbeid mellom næringsliv og kommune om byutvikling. Arealplanlegger i Rana kommune, Guro Rørlien Hjerpbakk, ga en gjennomgang av noen av høydepunktene i det nye forslaget til kommunedelplan for byutvikling.

Etterpå hadde vi workshop om hvordan arkitektur kan være et virkemiddel for å skape gode byrom, hvordan vi kan lykkes med mer bynatur, bedre uterom og flere forbindelser, og hvordan lykkes med offentlig-privat samarbeid om byutvikling.

Presentasjonen finner du HER.

Oppsummering av workshop-samtalene
  • Hvordan kan arkitektur være et virkemiddel for å skape gode byrom?
Det var enighet om at byrommene bør være interessante for alle, og at det er viktig med helhetlige planer og strategier. Det var flere som trakk fram bygulvene som mulighetsrom. Vi må ta vare på de gode byrommene vi har, og få ut det uforløste potensialet i disse. Sjøfronten, kunst, farger og street-art ble trukket fram som positive elementer. Det er potensiale i bedre belysning, bedre møteplasser, og bedre forbindelser, og mye kan løses i samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det ble stilt spørsmål ved om deler av kommunedelplanen er for konservativ og bevaringsfokusert, spesielt med tanke på byggehøyder og Mobekken. Byromsstrategien med byromskatalogen i den nye kommunedelplanen ble positivt tatt i mot. Fargeveileder, krav til ombruk, og andre konkrete føringer fra kommunen ble også trukket fram som positivt.
  • Hvordan lykkes med mer bynatur, bedre uterom og flere forbindelser? 
Det var gode diskusjoner om behovet for mer grønn mobilitet og hvordan Mo i Rana kan bli en 10-minutters-by. Det er viktig med bedre forbindelser, tilrettelegging, trygghet, belysning, trivelige omgivelser, og holdningsskapende arbeid. Snarveiprosjektet som nå videreføres ble trukket fram som positivt. For å sikre mer bynatur, så bør økologer og landskapsarkitekter engasjeres tidlig. Målet bør være sammenhengende grønnstrukturer og gode felleskapsløsninger, og her kan utbyggingsavtaler og samarbeidsordninger mellom kommune og næringsliv være gode verktøy. Selv om det av og til er uenighet, vil kommunen og utbygger egentlig det samme. Begge to er opptatt av å utvikle en attraktiv by. Attraktive prosjekter er også viktig for at utbygger skal kunne selge prosjektene.
  • Hvordan lykkes med offentlig-privat samarbeid om byutvikling?
Det var enighet om at forumet er en viktig arena, og at det kan være med å styrke samarbeid og forutsigbarhet. Forumet bør ha fokus på det overordnede bildet og være en arena for inspirasjon, medvirkning og dialog. Møtene kan med fordel både ha en forelesning (med både intern og ekstern kompetanse) om et relevant tema og dialog / workshop. Det stor interesse for å komme nærmere inn på temaer i kommundelplanen for byutvikling, for å skape en felles forståelse av kommundelplanen. Eksempelvis vil byromsstrategi og påfølgende utbyggingsavtaler være veldig nyttig å bruke forumet til. Flere relevante aktører bør inviteres inn i til forumet.

Næringsforeningen vil ha innspill!

Forslaget ligger nå ute på høring, med høringsfrist den 30. april.

For å kunne sende et så godt høringssvar som mulig på vegne av våre medlemmer, ønsker næringsforeningen innspill fra våre medlemsbedrifter - frist for å svare er utgangen av 23. april. GI INNSPILL HER
Byutvikling
facebook

Siste nytt