ACE GREEN
I januar hadde Mo Industripark besøk av Bane Nor for å diskutere mulighetene for etablering av et sidespor fra MIP og ned til Mo Industriterminal. Fra venstre: Kristin Frodahl Rognerud, Prosjektleder i ACE Green (RU), Arve Ulriksen (Adm.dir Mo Industripark AS), Kim Andre Åsheim ( leder for strategisk kommunikasjon og samunnskontakt Mo Industripark AS), Robert Jakobsen (markedssjef i Meyership), Knut Gullesen (leder ressursplanlegging Freyr Battery), Thomas Wirthgen (Prosjektstøtte Mo Industripark AS), Eirik Fure (leder godskunder i Bane Nor), Bjørn Sørum (banesjef Nordlandsbanen), Paul Agnar Røvik (leder for Bane Nors terminaler på Nordlandsbanen), Jan Lutherloh (regionleder Bane Nor Eiendom), Reidar Ryssdal (Rana Utvikling), Thor Brækkan (områdedirektør i Bane Nor) og Oskar Stenström (godsdirektør i Bane Nor). Foto: Mye i media

Flytter gods fra vei til bane for å skape en grønnere transportkjede

2023-05-03
ACE Green er et regionalt samarbeidsprosjekt som tar for seg utviklingen av en grønnere transportkjede ved å flytte gods fra vei til bane mellom nord, sør og EU. Det er 7-8 ganger mer energieffektivt å kjøre gods på bane sammenlignet med transport via lastebiler.
Effektivisering av logistikkjeden er også et sentralt fokusområde, hvor de blant annet ser på løsninger som både øker mengden gods nordover, og fyller togene på tilbaketuren sørover igjen. Prosjektleder Reidar Ryssdal fra Rana Utvikling forteller at samarbeidet allerede har bidratt til positiv utvikling både for eksportbedrifter og transportnæringen i regionen vår. Gjennom godt samspill er tilbudet på Nordlandsbanen på kort tid doblet fra to til fire daglige tog i begge retninger. Den kraftigste veksten og største suksessen vi har sett på helejernbanenettet i Norge de siste årene.

-Jeg vil spesielt trekke fram hvordan ASKO, Nova Sea, Cargonet og organisatoren Meyership sammen fikk på skinnene et eget næringsmiddel-tog, kalt ASKO-toget, hvor dagligvarer sendes nordover, og fisken sendes sørover, forteller Ryssdal. Å flytte gods fra vei til bane har flere fordeler.

●Det styrker konkurransekraften til grønn industri og sjømatnæring i Nordland. Reduserer utslipp og fotavtrykk på miljøet.
●Gods på bane styrker også lokal transportnæring som distribuerer varene i regionen. Bare ASKO-toget førte til ansettelse 20 nye lokale sjåførstillinger i Nordland.
●I tillegg til at doblingen av antall tog gir en reduksjon av 26000 lastebiler årlig, som tidligere kjørte E6 mellom nord og sør.

Ønsker løsninger til Europa
En konkret del av prosjektet er etableringen av en grønn godsdør ut til Europa, gjennom ett samarbeid med blant annet «Hållbara transporter» (Nordisk ministerråd) og EUs kjernekorridorer i ScanMed. Det vil blant annet bety at det skal skapes et grensekryssende togtilbud som kan kjøre direkte til andre land i Europa, uten tidkrevende omlasting på en allerede belastet Alnabru-terminal i Oslo. Lokalt vil det ha store positive ringvirkninger.

-Vi ser på mulighetene for å få bygd sidespor som går fra Nordlandsbanen inn på Rana Industriterminal. Dermed får Celsa, Elkem og andre industribedrifter som vil supplere båttransport med raskere godstog, et bedre tilbud. Spesielt viktig er Freyrs interesse for å frakte betydelige mengder av sitt verdifulle gods med tog til og fra EU. Ved lokal omlasting mellom spesialbiler og godstog ved RIT reduseres også tung trafikk i sentrumsgater mellom Mo Industripark og godsterminalen i Vika, sier Reidar Ryssdal.

Nødvendig å sikre store nok logistikkarealer
Robert Jakobsen i Meyership forteller at en etablering av sidespor fra Helgelandsterminalen via Toraneskaia og nedover til industriterminalen vil være en avgjørende faktor for å kunne dekke behovene for areal og kapasitet for industrien. Med et sidespor øker man den transportmessige fleksibiliteten, og minsker transportaktiviteten direkte gjennom veinettverket i sentrum.

-Et viktig poeng er at vi må huske at «vi kan bygge hus på kaia, men vi kan ikke bygge kaia på husan». Vi må fortsette å legge til rette for en fleksibel og effektiv transport av råvarer inn til industrien og ferdigmaterialer ut til kunder i hele verden. Med etablering av flere bedrifter i industriparken er det viktig at kapasiteten og arealet for transport øker i samme takt, sier han.

Må være åpen for å samarbeide
En videre utvikling og kapasitetsøkning av jernbanenettverket i Rana og gjennomhavneområdetgår hånd i hånd med visjonen om å være en grønn industrihovedstad iverdensklasse, poengterer Tor Arne Strøm, styreleder i Mo i Rana Havn.

-Vi er åpne for å få inn jernbanespor til Toraneskaia. Det er viktig at vi utnytter de arealene vi har til næringsfremmende utvikling, og det må håndteres slik at aktørene kan gå sammen og løse de utfordringene de har. En styrking av havnearealet vil gi en styrking av jernbanekapasiteten slik at vi effektivt kan frakte mer gods inn og ut gjennom sjøveien, poengterer han.

Økt samfunnsøkonomisk nytte gir økt statlig støtte
En sentral faktor i prosjektet er å få finansieringen av et sidespor til Mo Industripark. Bane NOR poengterer at Mo Industriterminal i utgangspunktet er en privat terminal hvor det er muligheter for å søke om sidesporstøtte. De stiller seg positive til å få etablert det nye lastesporet, men det er næringsaktørene som må utrede terminallayout, og gjennomføre den samfunnsøkonomiske vurderingen, sier direktør for godstrafikk i Bane Nor Oskar Stenstrøm.

-Bane Nor ønsker et samarbeid med aktørene i Mo Industripark, Rana Utvikling og Ace Green for å hurtig utrede prosjektet fremover. Bane NOR bidrar som sparringspartner, spesielt rundt konkrete spørsmål som omhandler jernbanetekniske, kapasitets-og funksjonsmessige utfordringer, forteller Oskar Stenstrøm
facebook

Siste nytt